Provoz lodí, jachet a člunů v Chorvatsku 2022

Vašek Ravlyk, 4.2.2022 přečteno: 426x

Vyhláška o podmínkách pro příjezd a pobyt cizích jachet a lodí určených pro sport a zábavu ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky z roku 2013, tedy vstupu Chorvatska do EU je stále v platnosti.

Chorvatské zákony rozlišují následující typy plavidel:

Loď je plavidlo delší než 12 metrů, které má hrubý výtlak větší než 15 BRT nebo slouží k přepravě více než 12 osob.
Jachta je plavidlo pro sport a rekreaci, jehož délka je také větší než 12 metrů, a je vybaveno pro delší pobyt na moři, přičemž kromě posádky může převážet maximálně 12 cestujících.
Člun je plavidlo, které není loď nebo jachta a zároveň je jeho délka větší než 2,5 metru nebo má výkon vyšší než 5 kW.

Co musíte udělat a vlastnit před vyplutím na člunu v chorvatských vodách?

Nejdříve ze všeho, než spustíte člun na vodu, se musíte vydat na nejbližší kapitanát uhradit předepsané poplatky, pobytovou taxu a přihlásit k pobytu cizí státní příslušníky. To platí i v případě, že do Chorvatska připlujete po moři.
Poplatky:
Poplatkek za bezpečnost plavby a ochranu před znečištěním, a vypočítává se na základě délky plavidla a výkonu motoru dle vzorce 20 kun x délka v metrech + 2 kuny x výkon motoru v kW.
Poplatek za využívání bezpečnostních objektů plavby (majáků) – pro čluny do 12 metrů délky činí 20 kun za 1 metr a pro jachty delší než 12 metrů činí 25 kun za 1 metr.
Správní poplatek 40 kun
Taxa 20 kun za námořní informační mapu, kterou každoročně vydává Chorvatský hydrografický institut.
Všechny tyto poplatky se hradí na jeden kalendářní rok.
Pokud na lodi budete bydlet, je nutné na kapitanátu zaplatit pobytovou taxu. Ta se platí za osobu a noc a pouze za plavidla delší než 5 metrů, která disponují lůžky, a částka závisí nejenom na délce, ale i na časovém období, za které hodláte taxu zaplatit. Vybrat si tak můžete z intervalů do 8 dní, 15 dní, 30 dní, 90 dní a 1 rok.

Doporučujeme nevyhýbat se povinným poplatkům. V opačném případě vám hrozí pokuta ve výši několika tisíc kun.
Osvědčení o vlastnictví plavidla. V případě, že nejste vlastník nebo člen užší rodiny vlastníka plavidla, musíte mít i notářsky ověřenou plnou moc, podepsanou vlastníkem, opravňující vás k používání plavidla.
Za plavidla do 2,5 m délky včetně a výkonu motoru do 5 kW včetně nejsou žádné poplatky třeba a nepotřebujete na ně žádný kapitánský průkaz.

Čluny, jejichž délka je větší než 2,5 metru nebo má výkon vyšší než 5 kW musí řídit osoba, která má osvědčení nejméně jako vůdce člunu kategorie A (t.j. Mezinárodní průkaz Vůdce malého plavidla, nebo Národní - chorvatský průkaz vůdce malého plavidla A).

Chorvatské úřady plně uznávají všechny typy kapitánských průkazů, které
jsou vydávány v České republice.

pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (lze uzavřít na pobočce např. Allianz přímo v Chorvatsku)
doklad, že za plavidlo byla zaplacena DPH, případně clo, a tedy že plavidlo má status zboží Evropské unie. To vyřešíte předložením originálního účtu, jiného dokladu o zaplacení DPH, potvrzení daňového úřadu nebo formuláře T2L.
Plavidla, která přijíždí po souši nebo zůstávají v Chorvatsku v úschově přes zimu a nemají podmínky pro delší pobyt osob na plavidle (plavidla bez lůžek), nemusí mít seznam posádky a cestujících.
Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky a cestujících na kapitanátu nebo jeho pobočce. Seznam posádky a cestujících zahrnuje posádku a cestující na plavidle. Pokud velitel plavidla nemá v úmyslu během pobytu v chorvatském moři a období platnosti nálepky měnit posádku, nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu nebo jeho pobočce. Plavidla, která nemají možnost delšího pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít popis posádky a seznam cestujících. Osoba, která řídí plavidlo, může v Chorvatsku vylodit posádku nebo cestující s níž připlula ze zahraničí a nalodit nové členy posádky nebo cestující, ale tehdy je povinen tyto buď vylodit mimo Chorvatskou republiku nebo vyhotovit seznam osob. Všechny změny seznamu posádky i cestujících musí být přihlášené na kapitanátu/jeho pobočce a jimi potvrzené.

Plavidlem se nesmí v Chorvatsku převážet cestující za poplatek, nebo vykonávat hospodářská činnost. Pro plavidla, která provádějí kabotáž (převoz věcí a cestujících mezi chorvatskými přístavy) bez povolení příslušného ministerstva námořnictví, jsou předem určené pokuty a ochranné opatření k zabavení plavidla.

Co musím mít při kontrole?
Důležitým momentem je případná kontrola, při které u sebe musíte mít několik dokumentů, a to v originálech:
1. doklad o zaplacení poplatku
2. osvědčení, že je plavidlo způsobilé k plavbě (TP)
3. důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo (Mezinárodní průkaz Vůdce malého plavidla, nebo Národní - chorvatský průkaz vůdce malého plavidla)
4. potvrzení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám
5. osvědčení o vlastnictví plavidla nebo notářsky ověřenou plnou moc k jeho užívání
6. ověřený seznam posádky a cestujících (pro plavidla v režimu popsaném výše)
7. námořní informační mapa
Všechny tyto dokumenty musíte mít při kontrole u sebe. V opačném případě vás nejspíš čeká zaplacení vysoké pokuty.

Jak s lodí na vodu?
Po tom, co přijedete s lodí k moři, musíte se rozhodnout, jak chcete loď dostat na vodu. Možnosti jsou dvě:
využijete betonové sjezdy, které vedou přímo do vody
potom nezapomeňte na vleku odpojit elektřinu a zadní rampu a uvolnit lana, kterými je loď jištěna při přepravě. Připravte si fendry a vyvazovací lana, a to hlavně kvůli snazší a bezpečnější manipulaci. Sjezdy najdete jak v marinách, tak v městských přístavech, jachtklubech, kempech i u některých hotelů. Malé nafukovací čluny lze dát na vodu i na pláži. Na některých místech za spuštění lodě na vodu něco zaplatíte, jiná jsou zdarma.

loď na vodu přesunete pomocí jeřábu.

V případě, že chcete využít ke spuštění lodi na vodu jeřáb, musíte do mariny. Je potřeba předem zjistit, zda marina, do které míříte, je vybavena vhodným jeřábem, a zjistěte si také technické parametry, které musí loď splňovat. Vždy se dopředu dohodněte na ceně za jeřábování.

A když už jsme na moři, tak Jak je to s rybařením a potápěním?
Ať už se jedná o rybolov ze člunu či ze břehu nebo snad o podmořský rybolov, vždy budete potřebovat povolení. Povolení k rekreačnímu rybolovu na moři si můžete s platným cestovním pasem koupit v síti místních poboček nebo agentur, přičemž za 1 den zaplatíte 60 kun, za 3 dny 150 kun, za týdenní povolení 300 kun a za měsíční povolení dáte 700 kun.
Seznam prodejních míst je k dispozici na stránkách chorvatského ministerstva zemědělství, rybolovu a rozvoje venkova (www.mps.hr), ale povolení můžete zakoupit i online na stránkách www. mps.hr/ribarstvo.
Nezapomeňte, že denně je povoleno ulovit maximálně 5 kg ryb a jiných mořských plodů, a pokud plánujete lovit velké ryby jako tuňáka obecného, mečouna obecného nebo plachetníka štíhlého, za povolení zaplatíte dvojnásobek.
Za potápění se v Chorvatsku považuje každé potápění, při němž se využívá technických možností potápěčské výstroje k dýchání pod hladinou.
K individuálnímu potápění, tedy tomu, které není organizované profesionálním potápěčským střediskem, si budete muset také pořídit povolení.
Vyjde vás na 2 400 kun a jeho platnost je jeden rok od data vydání. Požádat o něj můžete na kapitanátu.
Všechny ceny se mohou v průběhu času měnit. Tak dobro došli u Jadrana :-)) V